Pressmeddelande Lund 2016-02-03

Serstech genomför företrädesemission samt avser att ansöka om listbyte till Nasdaq First North

Serstech AB (publ), som är noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om cirka 23,2 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är genom garantiåtaganden av etablerade garanter och större investerare säkerställd till motsvarande 80% av emissionsbeloppet. I anslutning till företrädesemissionen avser Bolaget att ansöka om att byta handelsplats till Nasdaq First North.

Likviden från nyemissionen säkrar finansiering för intensifierad marknadsbearbetning som inbegriper såväl fortsatt internationell expansion som ökad kundanpassning av såväl instrument som molntjänst. Av emissionslikviden kommer fem miljoner kronor att användas till lösa den lånefinansiering som gjordes under november 2015. Det är styrelsens uppfattning att företrädesemissionen skall ta Bolaget till positiva kassaflöden. Styrelsen står därmed fast vid tidigare kommunicerade finansiella målsättningar, dvs att Serstech skall uppvisa ett positivt kassaflöde och nettoresultat mot slutet av 2016 samt på rullande 12-månaders basis omsätta i storleksordningen 150 miljoner kronor inom tre år.

Villkor företrädesemission:
• För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt

• Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

• Teckningskursen är fastställd till 2,18 kronor per aktie

• Totalt kan högst 10 686 551 nya aktier komma att ges ut i emissionen

• Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 29 februari 2016

• Sista dag för handel i Serstech-aktien med rätt att delta i nyemissionen är den 25 februari 2016

• Teckningsperiod pågår 2 mars till 17 mars 2016

• Handel med teckningsrätter pågår 2 mars till 15 mars 2016

• Handel med betalda tecknade aktier pågår från 2 mars tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket

• Informationsmemorandum kommer att offentliggöras i samband med teckningsperiodens början.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma för beslut om bland annat godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 25 februari 2016, kl 13.00 på Ideon Gateway i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande inom kort.

Motiv för emissionen samt ansökan om listbyte
Vid full teckning tillför företrädesemissionen Serstech cirka 23,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Serstech säkrar därigenom finansiering för såväl fortsatt internationell expansion som ökad kundanpassning av både instrument och molntjänst. Därutöver kommer fem miljoner av emissionslikviden att användas till att lösa den lånefinansiering som gjordes under november 2015.

Styrelsen har beslutat att i samband med företrädesemissionen ansöka om byte av handelsplats till Nasdaq First North. Förutsatt att Nasdaq godkänner ansökan räknar styrelsen med att första dag för handel kommer att ske någon gång under andra kvartalet 2016. Listbytet görs för att på sikt kunna attrahera nya och större aktieägare i takt med vår expansion och därigenom öka attraktionskraften och likviditeten i Serstechs aktie.

Peter Höjerback, VD för Serstech, kommenterar:
Serstech har under 2015 byggt upp sin försäljningsstruktur och en förtydligad segmentering inom säkerhetsvärlden har gett allt större uppmärksamhet hos kunderna. Den tydligare segmenteringen särskiljer respektive kundgrupps behov inom säkerhetsbranschen, exempelvis särbehov inom tull, polismyndighet, laboratorier, etc. Bolagets representanter har under året också varit talare på flera säkerhetskonferenser och bolagets erbjudande har nominerats som en av de tre mest innovativa lösningarna på världens största säkerhetsmässa (Milipol i Paris). Serstech belönades också för sin produktutveckling med The Swedish Embedded Award för bästa produkt i november 2015 . De första ordrarna har mottagits, trots att säljcyklerna inom säkerhet i många länder är långa. Flera av ordrarna avser krävande applikationer, såsom identifiering av farliga ämnen, och bolaget har därför knutit till sig en kvalificerad partner i Hotzone Solutions (HZS). HZS är ett välrenommerat säkerhetsföretag specialiserat på utbildning i hur man hanterar verkligt farliga ämnen. Deras team leds av personer med bakgrund som inspektörer och instruktörer på nobelprisbelönta OPCW (en internationell organisation som ansvarar för att eliminera kemiska vapen) och med personliga erfarenheter från Syrien, Libyen, Irak och flera andra krigszoner. Att HZS valt Serstech som partner skapar trygghet i marknaden och för bolagets potentiella kunder.

En ny global säljchef har rekryterats och ett antal nya länder har bearbetats. En ny marknadsförings-plattform har också lanserats med ny hemsida, nyhetsbrev och marknadsmaterial.

Under 2015 har bolaget som planerat utvecklat en systemlösning som är helt unik bland handhållna instrument. För första gången kan kunderna i en skärmbild se alla sina instrument, uppdatera dem, hämta och ladda ned spektran på kemikalier samt dela denna information i sin organisation och med andra organisationer. Detta bygger på en säker molnbaserad IT-lösning (ChemDash), som hjälper kunderna att effektivisera sin verksamhet. Bolagets handhållna instrument (Indicator) har i sin tur vidareutvecklats för att dels kunna integreras med ChemDash, dels för att öka stabilitet och pålitlighet i alla situationer. Bolaget har även ersatt externa konsulter med nyanställd kompetens för ökad kostnadseffektivitet.

Sammantaget har marknads- och teknikutvecklingen tagit mer tid och resurser i anspråk än förväntat. Säljcyklerna för myndighetsrelaterade kunder är långa och förseningar i upphandlingsförfarande är vanligt förekommande. Serstech ser dock att de framsteg som nåtts under året tydligt visar att Serstech har ett mycket innovativt erbjudande och bolaget vidhåller därför sin finansiella målsättning att mot slutet av 2016 nå positivt kassaflöde och nettoresultat, liksom den mer långsiktiga målsättningen att inom 3 år på rullande 12-månaders basis nå en omsättning på i storleksordningen 150 miljoner SEK.

För att nå dessa målsättningar krävs ytterligare finansiering och en till 80% garanterad företrädesemission om drygt 23 miljoner kommer därför att genomföras. Den nya finansieringen kommer att gå till ytterligare marknadssatsningar, uppbyggnad av säljpartnernätverk globalt samt fördjupad kundsegmentsanpassning av såväl instrument som molntjänst. Emissionslikviden kommer till en del också att nyttjas för att lösa fem miljoner av den lånefinansiering som gjordes under november 2015. Finansieringen kommer därutöver att användas till produktion av ytterligare instrument eftersom samtliga instrument från tidigare serier levererats till kunder och säljpartners. Vår största order på nya instrument har därför lagts och kommer att levereras under våren.

Bolaget ser med tillförsikt an 2016 med den fortsatta lanseringen av den kombinerade hårdvaru- och molntjänstlösningen i flera delsegment av säkerhetsmarknaden. Varje delsegment har sina speciella krav och en marknadsanpassning krävs för varje segment. Denna kundsegmentsanpassning kan sedan skalas globalt genom bolagets säljpartnernätverk.

Informationsmemorandum
Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med företrädesemissionen. I detta återfinns ytterligare information om garantiåtaganden etc. Det fullständiga memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.serstech.com), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) i samband med teckningsperiodens början.

Finansiell och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge legal rådgivare för Serstech i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Pileby, ordförande, Serstech AB, tel: +46 702 072 643, e-mail: tp@serstech.com

Peter Höjerback, VD, Serstech AB, tel: +46 709 759 000, e-mail: ph@serstech.com

Denna information
Serstech offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 3 februari 2016.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar bolaget snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Serstech. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Serstech har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Serstech överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.