KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SERSTECH AB

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABförda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 4 maj 2016. Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ), att: Thomas Pileby, Scheelevägen 27, 223 70 Lund, via e-post till info@serstech.com eller per telefon 0702 072643.

Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 4 maj 2016.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan.

Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.serstech.com och kan även beställas från bolaget.

Ärenden/Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelseledamöter och revisorer
 12. Beslut om valberedning
 13. Avslutning

Stämmohandlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman och sänds med post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-post adress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund 2016-04-07

STYRELSEN

Förslag till beslut:

8b. Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

 1. Antalet styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att bolagets styrelse ska bestå av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Föreslås även att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter.

 1. Styrelse och revisorsarvoden

Föreslås att arvode till styrelseledamöter ska utgå med 60.000 SEK per person samt att revisorerna ersätts löpande för nedlagt arbete inom ramen för offert.

 1. Val av styrelse och revisorer

Till styrelsen föreslås omval av Thomas Pileby, Anders Laurin samt Sophie Persson

Till revisorer föreslås omval av Per-Arne Pettersson, Deloitte AB

 1. Valberedning

Föreslås att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2016, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna kostnad ersättas av bolaget.

Valberedningen ska utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2017 rörande (i) stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.