Justerade villkor för företrädesemission i Serstech AB

Serstech AB (publ), som är noterat på AktieTorget, meddelade den 3 februari 2016 att bolagets styrelse beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för företrädesemissionen har justerats och med de föreslagna ändringarna av emissionsvillkoren garanteras nyemissionen till 100 procent. Därmed förbättras bolagets finansiella uthållighet, vilket skapar stabilitet när verksamheten nu går in i en kommersiell fas.

De nya villkoren för företrädesemissionen:
• För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt

• En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie

• Teckningskursen är fastställd till 1,10 SEK per aktie

• Totalt kan högst 21.373.102 nya aktier komma att ges ut i emissionen

• Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 29 februari 2016

• Sista dag för handel i Serstech-aktien med rätt att delta i nyemissionen är den 25 februari 2016

• Teckningsperiod pågår 2 mars till 17 mars 2016

• Handel med teckningsrätter pågår 2 mars till 15 mars 2016

• Handel med betalda tecknade aktier pågår från 2 mars tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket

• Informationsmemorandum kommer att offentliggöras i samband med teckningsperiodens början.

Motiv för emissionen samt ansökan om listbyte
Vid full teckning tillför företrädesemissionen Serstech cirka 23,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Serstech säkrar därigenom finansiering för såväl fortsatt internationell expansion som ökad kundanpassning av både instrument och molntjänst. Därutöver kommer fem miljoner av emissionslikviden att användas till att lösa den lånefinansiering som gjordes under november 2015.

Styrelsen har beslutat att i samband med företrädesemissionen ansöka om byte av handelsplats till Nasdaq First North. Förutsatt att Nasdaq godkänner ansökan räknar styrelsen med att första dag för handel kommer att ske någon gång under andra kvartalet 2016. Listbytet görs för att på sikt kunna attrahera nya och större aktieägare i takt med vår expansion och därigenom öka attraktionskraften och likviditeten i Serstechs aktie.

För fullständig information och motiv kring företrädesemissionen se Serstechs pressmeddelande från den 3 februari 2016. https://serstech.bergholmmarketing.com/pressmeddelande-2/

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma för beslut om bland annat godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 25 februari 2016, kl 13.00 på Ideon Gateway i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande inom kort.

Informationsmemorandum 
Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med företrädesemissionen. I detta återfinns ytterligare information om garantiåtaganden etc. Det fullständiga memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.serstech.com), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) i samband med teckningsperiodens början.

Finansiell och legal rådgivare 
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge legal rådgivare för Serstech i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Pileby, ordförande, Serstech AB, tel: +46 702 072 643, e-mail: tp@serstech.com

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar bolaget snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.

Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Serstech. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Serstech har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Serstech överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.