Årsstämmokommuniké 2015

Serstech AB , org nr 556713-9893 har den 11 maj 2016 hållit årsstämma där det i huvudsak beslutades:

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget, att vinstdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Arvodet till styrelseledamöter fastställdes till 60.000 SEK/år. Revisorerna ersätts efter nedlagt arbete.

Till styrelsen omvaldes Thomas Pileby och Anders Laurin samt Sophie Persson.

Till revisor omvaldes Per Arne Pettersson , Deloitte AB.

Vidare beslutades att uppdra till ordföranden att sammankalla en valberedning bestående av de tre störste aktieägarna som till årsstämman 2017 skall föreslå styrelseledamöter och stämmoordförande och revisor samt ersättning till styrelse och revisorer.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 42.746.204 aktier och röster. Aktieägare med

2.067.530 aktier och röster , motsvarande 4,8 % av den totala aktiestocken deltog i bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Pileby Styr.ordf. Serstech AB Tel: +46 702 072 643 tp@serstech.com

Mikael Wanland, VD, Serstech AB, tel: +46 760 94 12 17, mw@serstech.com

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.